Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  
 
 
PPP.S.26.12.2018 Gliwice,  14-08-2018 r.
nr kor.

 
Dotyczy: Roboty remontowo- budowlane związane z adaptacją i modernizacją budynku przy ul. Gierymskiego 1 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach


Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Czy Oferent w celu udowodnienia zdolności technicznej i zawodowej może wykazać się realizacją trzech robót remontowych budynków użyteczności publicznej o wartości minimum 1.000.000,00 zl, w tym jedną w obiekcie oświatowym, na nieczynnych obiektach?
 

 

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią SIWZ , ze względu na charakter obiektu, w którym będą prowadzone roboty remontowo-budowlane zamawiający oczekuje od wykonawcy doświadczenia w prowadzeniu robót remontowo-budowlanych w czynnych placówkach oświatowych . Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył realizację co najmniej: trzech robót remontowo – budowlanych, wykonanych na terenie czynnych obiektów użyteczności publicznej w tym jednej na terenie czynnej placówki oświatowej o wartości niemniejszej od 1 000 000,00 zł brutto każdej z wykonanych robót

 
  Z poważaniem

Agnieszka Wilczyńska

Dyrektor Jednostki
Kopia aa.
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Warszawska 35A
44-102 Gliwice
 
tel. +48 32 231-05-69
fax +48 32 231-05-69
sekretariat@ppp.gliwice.eu